Bases del premi 'Català de l'Any'


1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA organitza una votació popular per escollir el "Català de l'Any 2017". La participació en aquesta votació implica, per si mateixa, el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases, així com del criteri d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs, la votació i de l'elecció del guanyador de l'esmentat premi.2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS EN LA VOTACIÓ

Únicament podran participar en la votació els majors de 16 anys.3. ÀMBIT TERRITORIAL

La participació en les votacions no té restriccions de tipus territorial, ja que es contemplem sistemes de participació supraterritorials.4. ELS CANDIDATS O CANDIDATES A CATALÀ DE L'ANY

El Català de l'Any és un premi que vol reconèixer els mèrits puntuals o acumulats de persones que han destacat en l'àmbit social, cultural, artístic, esportiu, científic o tecnològic.


En el cas de tractar-se d'un reconeixement per trajectòria professional, per encaixar la candidatura dins l'any corresponent, es tindrà en compte que el candidat o candidata hagi assolit alguna fita significativa durant l'any en qüestió, tot i que no es considera requisit imprescindible. Les candidatures per mèrits puntuals han de respondre a fets de gran transcendència i repercussió social i mediàtica.


Per ser candidat a Català de l'Any s'ha de ser major d'edat o bé, en el cas de ser menor, comptar amb el consentiment dels tutors legals per ser-ho.


El premi Català de l'Any no es pot atorgar a títol pòstum, per la qual cosa queden excloses les persones mortes en el moment d'iniciar-se el procés de selecció de candidats.


Tampoc no poden optar al premi els càrrecs polítics en actiu ni aquelles persones que hagin estat premiades, de forma individual o com a representants d'un col·lectiu, en altres premis atorgats per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.5. MECÀNICA DEL CONCURS PER A L'ELECCIÓ DEL CATALÀ DE L'ANY

El Català de l'Any és un premi que s'atorga per votació popular. El procés de selecció de candidats i les votacions posteriors es desenvolupen en dos fases:


Primera fase: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA elaborarà una llista amb 10 candidatures que s'exposen al criteri de votació popular. Durant un mínim de 15 dies els lectors, a través de les diferents vies de votació possibles (web, sms i telèfon), emetran els seus vots. Al finalitzar la primera fase, els tres candidats amb més vots passaran a la final.


Segona fase: votació final i elecció del guanyador. Amb els tres noms més votats, EL PERIÓDICO DE CATALUNYA donarà pas a l'elecció final. Els comptadors es posaran a 0, de manera que els tres candidats, en aquesta fase, partiran des de la mateixa situació. Durant un mínim de 10 dies, el participants tornaran a votar una altra vegada, aquest cop ja per escollir quin dels tres finalistes serà el guanyador del premi.6.SISTEMES DE PARTICIPACIÓ I VOTACIÓ POPULAR

Les persones interessades poden participar en l'elecció del Català de l'Any seguint els següents procediments:


- Accedint a la web www.cataladelany.cat i omplint el formulari de participació. El número de participacions estarà limitat a un vot cada 24 hores. La participació per aquesta via està limitada als usuaris registrats a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA (www.elperiodico.com i www.elperiodico.cat)


- Trucant al número de telèfon 905 855 803 i proporcionant les dades necessàries per identificar-se i optar per un dels candidats. El cost de la trucada serà d'1,45 euros des de xarxa fixa i de 2,00 euros des de xarxa mòbil (IVA inclòs). Aquest servei l'oferirà Eurostar Mediagroup, Apartat de Correus 9014 Madrid


- Enviant un sms al número 25589 amb la paraula clau 'CATALA', seguida d'un espai i el nom del candidat proposat i un altre espai seguit del nom i cognoms de la persona que envia el missatge. Aquest servei l'oferirà Alterna Project Marketing, info@a-p-m.es 902210230 cost 1,45 eur (IVA inclòs). El cost màxim de la trucada telefònica és d'1,45 euros des de xarxa fixa i de 2 euros des de xarxa mòbil (IVA inclòs)7. VOTS NULS

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA es reserva el dret de no comptabilitzar els vots que puguin haver estat emesos de forma fraudulenta, utilitzant robots, comptes de correu falsos o altres vies fraudulentes.


De la mateixa manera, els missatges sms i les trucades telefòniques que siguin incomplets o confusos per qualsevol causa, error humà o fallada tècnica, seran considerats no vàlids als efectes de la votació.8. DATES PER DUR A TERME LA VOTACIÓ

Com s'ha exposat, la votació per escollir el Català de l'Any consta de dos fases que cronològicament s'ordenen de la següent manera:


- La primera fase comença el dia 4 de maig a les 12:00h i finalitza el dia 17 de maig a les 12:00h. Durant aquesta fase, el lectors voten entre els 10 candidats proposats per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. Es permet un vot per persona i plataforma al dia.


- La segona fase comença el dia 18 de maig a les 12:00h i finalitza el dia 29 de maig a les 12:00h del migdia, quan es tancaran les votacions. En aquesta fase, els tres candidats que hagin rebut més vots en la fase anterior s'enfronten a una nova votació entre ells. En aquesta fase, només es permet un vot per usuari registrat.9. ENTREGA DEL PREMI EL CATALÀ DE L'ANY 2017

El premi s'entregarà durant la gala del Català de l'Any, prevista pel dia 29 de maig al Teatre Nacional de Catalunya. En cas de no poder celebrar-se en aquesta data, el notari que donarà fe del guanyador custodiarà el sobre amb el nom del guanyador fins que aquesta gala es celebri.10. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

S'informa que en la participació via telèfon o sms, EL PERIÓDICO DE CATALUNYA només tindrà accés al número de telèfon del participant, sense que el pugui relacionar amb cap altra dada més de caràcter personal.


En la resta de sistemes de votació, i d'acord amb el que estableix la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 (així com el RD 1720/2007 que la desenvolupa), EL PERIODICO DE CATALUNYA es reserva l'opció de recollir les dades personals del votant en un fitxer de la seva titularitat de la companyia mercantil El Periódico de Catalunya, SL, amb domicili al carrer Consell de Cent, 425, 08009 Barcelona.


El participant accepta expressament que les dades personals subministrades puguin ser tractades per El Periódico de Catalunya, SL, i que se li pot fer arribar informació sobre productes i serveis que El Periódico de Catalunya SL entengui del seu interès. Totes les dades recollides són necessàries, hauran de ser correctes i la negativa a facilitar-les suposarà la impossibilitat de participar en el procés de votació.


EL PERIÓDICO DE CATALUNYA garanteix a tots els participants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita a atencion.lector@elperiodico.com , en què s'hauran d'incloure: nom, cognoms, fotocòpia del DNI, domicili a efecte de notificacions i indicar expressament el dret que desitja exercitar.11. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquestes bases es regeixen per la llei espanyola.


Els participants accepten que qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació i execució d'aquestes bases quedarà sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.